120 mln zł rocznie na pomoc dla firm

120 mln zł rocznie na pomoc dla firm

Rząd planuje przeznaczyć na pomoc dla firm, którym ciężko jest się utrzymać na powierzchni. Planuje przeznaczyć na to 120 mln zł rocznie i to przez 10 lat.

Jak zapowiada resort rozwoju wsparcie będzie miało zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki – zapowiada resort rozwoju.

Chodzi o ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, którą rząd nazywa Polityką Nowej Szansy. Za jej realizację będzie odpowiadać Agencja Rozwoju Przemysłu. Zaś zasady udzielania wsparcie będą zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Adresatem rozwiązań – jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju – przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Co do zasady będą to pożyczki. Będą mogły się o nią ubiegać – w uproszczonej procedurze – firmy z sektora MŚP, a także duże przedsiębiorstwa.

źródło:Money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: