1400 ZL DODATKU SOLIDARNOŚCIOWEGO, ŚPIESZ SIĘ Z WNIOSKIEM

1400 ZL DODATKU SOLIDARNOŚCIOWEGO, ŚPIESZ SIĘ Z WNIOSKIEM

Zostało już tylko kilka dni aby złożyć wniosek o wypłatę świadczenia dodatku solidarnościowego za lipiec.

Kto może się o niego ubiegać?

Mogą o nie wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku – podaje ZUS.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Mając status bezrobotnego trzeba niezwłocznie poinformować właściwy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

źródło: wp.pl

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: