26 CZERWIEC – KONIEC ROKU SZKOLNEGO BEZ UROCZYSTOŚCI

26 CZERWIEC – KONIEC ROKU SZKOLNEGO BEZ UROCZYSTOŚCI

W dniu dzisiejszym w szkołach kończą zajęcia. Jednak w tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie będzie tradycyjnych akademii.

Forma i tryb wręczania świadectw nie są określone w przepisach i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju. W praktyce ustala je dyrektor. Przy podejmowaniu takich decyzji, jak podkreśla MEN, kluczowe ma być bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.- Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu – Apelujemy zatem o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego – podkreśla Anna Ostrowska.

Część Dyrektorów  szkół zdecydowała, że świadectwa będą wydawane dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze inni podjęli decyzję, że rozdanie świadectw będzie połączone z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie, którzy np. zmieniają szkołę, będą mieć możliwość indywidualnego odebrania świadectwa z sekretariatu. Absolwenci szkół podstawowych i tak będą musieli pojawić się w lipcu, aby pokwitować i odebrać zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminów zewnętrznych i uzyskanych wynikach.

MEN zalecało, aby dyrektorzy kierowali się sytuacją epidemiologiczną w ich regionie.

 

Źródło/gazetaprawna.pl

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: