28 CZERWIEC WYBORY PREZYDENTA RP. TŁUMÓW NIE BĘDZIE

28 CZERWIEC WYBORY PREZYDENTA RP. TŁUMÓW NIE BĘDZIE

Zgodnie z rozporządzeniem, powierzchnię lokalu wyborczego należy dostosować do liczby członków obwodowej komisji wyborczej oraz liczby innych osób, które będą przebywały w danym lokalu wyborczym, uwzględniając, że w lokalu nie powinna przebywać w tym samym czasie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych.
Wybory prezydenckie w czasie epidemii COVID-19 – środki ochrony osobistej dla członków komisji wyborczych. Rozporządzenie przewiduje, że członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się:
1. W zakresie higieny rąk w:
jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb,
płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję.
2. W zakresie ochrony ust i nosa w:
maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta,
przyłbice.
Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.
Regulacja przewiduje także odrębne, zamykane pomieszczenie przeznaczone na dostarczone do obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które przechowywane mają tam być co najmniej 24 godziny od dostarczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Zgodnie z rozporządzeniem, stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają pozwalać na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu.
Ponadto stanowiska pracy członków obwodowej komisji wyborczej powinny być wyposażone w nieprzepuszczalną barierę, wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze, przy czym górna krawędź bariery ma znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej strefy oddychania członka tej komisji.
Poza tym powierzchnie, takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, mają być regularnie przemywane płynem dezynfekcyjnym (jednak nie rzadziej niż co godzinę) przez osobę zabezpieczoną co najmniej w rękawice ochronne i maseczkę. Z kolei przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszczony ma zostać płyn do dezynfekcji rąk.
Ponadto w rozporządzeniu zalecono stałą pracę instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: