Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

30 LISTOPADA ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W DZIERZGOWIE

Na 30 listopada przewidziane jest zakończenie rozbudowy mostu na rzece Tamka wraz z drogą dojazdową. Trwają już ostatnie prace zamykające inwestycje. Koszt zadania to 6 mln zł.

W chwili obecnej wykonawcy pozostało już wykonanie oznakowania drogowego. Dziś i w poniedziałek będzie stawiane oznakowanie pionowe. W poniedziałek też będzie malowane oznakowanie poziome i wykonane zostaną prace porządkowe.

Przypomnijmy prace dotyczące tego zadania rozpoczęły się już w sierpniu. Modernizowaliśmy odcinek drogi o długości ponad 900 m, który ma początek przed skrzyżowaniem z ulica Targową, przed początkiem obszaru zabudowanego miejscowości Dzierzgowo. Koniec projektowanego odcinka znajduje się  przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni został poszerzony z szerokości 5,00 m do 7,00 m. Na całej długości wykonane zostały chodniki po obu stronach, kanalizacja deszczowa i odwonienie. Poza tym powstały parkingi przy kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo i straży. Wykonane zostało, nasadzenia drzew i urządzenie zieleni. Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmowały rozebranie istniejących konstrukcji, wykonanie fundamentów pod przepustami, montaż przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie zasypki przepustów, umocnienie dna i skarp rowów na wlotach / wylotach przepustów, oraz skarp nasypu drogowego. Most zabezpieczony też został barieropręczami o wysokości 1,10 m, zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy.

Koszt inwestycji sięga 5 348 742,32 zł brutto. W tym 2 673 796,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej i 2 674 946,32 zł ze środków własnych w tym pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000  zł. .

Dnia 01.09. 2020 r. Powiat Mławski wystąpił z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o akceptację rozszerzenia zadania ” o roboty uzupełniające dotyczące przebudowy drogi dojazdowej Nr 2361W na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00 w łącznej wysokości: 651 257,68 zł. w tym środki rezerwy subwencji ogólnej: 73 704,00 zł, środki własne 577 533,68 zł. Na co uzyskaliśmy akceptację.

W sumie cała  inwestycja z poszerzeniem robót, o które  wystąpił powiat   kosztować będzie 6 mln zł.

 Roboty  uzupełniające były realizowane w ciągu tej samej drogi powiatowej Nr 2361 W, która stanowi drogę dojazdową do mostu –  jako zadania głównego. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2361W do mostu na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo na odcinku od km 10+780,00 do km 11+303,00. Tu również została poszerzona jezdnia do 7,00 m poza tym wykonane zostały nowe zjazdy, odnowiony rów przydrożny i ułożona nakładka z warstwy ścieralnej.

 

Źródło i foto/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: