300 plus. Nie dla wszystkich od 1 lipca

300 plus. Nie dla wszystkich od 1 lipca

Od 1 lipca można składać wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka. Niestety nie każdy rodzić może z tego skorzystać. Nie dotyczy to bowiem rodziców, które zdawały w tym roku egzamin ósmoklasisty. Te osoby muszą się wstrzymać się do 13 sierpnia. Na 300 zł jednorazowego wsparcia mogą liczyć uczące się dzieci w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych próg podniesiony jest do momentu ukończenia 24. roku życia. Świadczenie przysługuje każdemu dziecku bez względu na dochody rodziców lub opiekunów prawnych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: