33 umowy na wymianę pieców

33 umowy na wymianę pieców

Kolejni mieszkańcy Mławy będą ogrzewać swoje domy w ekologiczny sposób. Burmistrz podpisał 33 umowy na wymianę pieców węglowych na kotły gazowe. Tegoroczny nabór wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do końca listopada.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: