9 milionów dofinansowania na drugi etap Alei Świętego Wojciecha

9 milionów dofinansowania na drugi etap Alei Świętego Wojciecha

Miastu Mława przyznano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ponad 9 milionów zł dofinansowania na budowę drugiego etapu Alei Świętego Wojciecha. Odcinek ten połączy wybudowany dotychczas fragment alei – od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – z ulicą Płocką.
W sierpniu 2019 r. Miasto Mława złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania opublikowanej dzisiaj na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Całkowita wartość zadania wynosi 14 347 202,80 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania w wysokości 65% – 9 325 681,82 zł. Wkład miasta w ramach wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 021 520,98 zł.
Długość tego odcinka Alei Świętego Wojciecha wyniesie ok. 700 m. Jezdnia będzie miała szerokość 7 m, po obu jej stronach zostaną wybudowane dwumetrowe chodniki, a po jednej – ścieżka rowerowa o szerokości co najmniej 2 m. Wykonane zostaną odwodnienie drogi, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne i zjazdy na przyległe nieruchomości.
To kolejny z trzech planowanych etapów budowy tego ważnego szlaku komunikacyjnego, którego celem jest m.in. odciążenie centrum miasta z ruchu ciężkich pojazdów, a co za tym idzie usprawnienie poruszania się po najważniejszych arteriach miasta. Ostatni etap ma przebiegać od skrzyżowania z ul. Płocką do drogi krajowej nr 7. Planowany przebieg całej Alei Świętego Wojciecha można zobaczyć w zamieszczonym poniżej materiale filmowym.

źródło:PW, KN / UMM

http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=3cQj0TP_DIc&feature=emb_logo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: