Aleja Świętego Wojciecha – kontynuacja inwestycji

Aleja Świętego Wojciecha – kontynuacja inwestycji

Burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi jeszcze w lipcu.

Wybranym wykonawcą jest firma KRUSZ-BET PLUS Sp. z o.o. Sp.k., jedna z siedmiu, które złożyły swoje oferty jako odpowiedź na zapytanie przetargowe Miasta Mława. Propozycja KRUSZ-BET PLUS  z Uniszek Zawadzkich była najkorzystniejsza – opiewa na 9 754 710,61 zł, o 43 procent mniej niż przewidywane na etapie projektowania koszty inwestycji (17 000 000 zł).

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w połowie lipca. Wtedy także miasto przekaże budowniczym plac budowy i zacznie odliczać dni do końca realizacji. Od tego momentu bowiem firma będzie miała 11 miesięcy na sfinalizowanie zadania.

Przypomnijmy – II etap Alei Świętego Wojciecha będzie przebiegał od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania w formie ronda (planowanego) na ul. Płockiej. Droga będzie dostosowana do ruchu ciężkiego. Trakt będzie w pełni uzbrojony – pod jezdnią znajdą się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, teleinformatyczna oraz odwodnieniowa. Na całej długości droga będzie oświetlona, z chodnikiem (odcinkami dwustronnym) oraz ze ścieżką rowerową.

Miasto jest jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu na nadzór budowlany tej inwestycji. Wykonawcę tego zadania poznamy po 10 lipca br.

Warto przypomnieć, że na realizację inwestycji o nazwie „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” miasto pozyskało środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 procent kosztów kwalifikowalnych.

Źródło i fot.:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: