APEL POLICJI!!!

APEL POLICJI!!!

W związku z wcześniejszymi zgłoszeniami o znalezieniu padłych zwierząt i ptaków Komenda Powiatowa Policji w apeluje aby w takich sytuacjach nie dotykać ani nie zabierać takiego znaleziska, chociażby z uwagi na możliwość zarażenia się chorobą zakaźną.  W pierwszej kolejności  należy powiadomić odpowiednie służby weterynaryjne i sanitarne. Pod żadnym pozorem nie zbierajmy padłych zwierząt czy ptaków i nie zabierajmy ich z miejsca gdzie zostały znalezione. Poczekajmy na służby, które dysponują sprzętem uprawniającym do profesjonalnego transportu zwłok zwierzęcych.

Źródło: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: