Aresztowania w PBS w Ciechanowie

Aresztowania w PBS w Ciechanowie

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyrządzenia PBS w Ciechanowie szkody w wysokości kilkunastu milionów złotych.

W poniedziałek (22 czerwca 2020 roku) na polecenie Prokuratury Okręgowej w Koninie funkcjonariusze Policji zatrzymali 4 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. wyrządzenia szkody w mieniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w wielkich rozmiarach, w kwocie co najmniej 12 730 tysięcy złotych.

Co zarzuca się podejrzanym

Wśród zatrzymanych są byli: prezes, wiceprezes oraz członkowie zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Prokuraturze Okręgowej w Koninie usłyszeli oni zarzuty obejmujące działanie w różnych konfiguracjach osobowych, a polegające m.in. na wyrządzeniu szkody majątkowej PBS w Ciechanowie w kwocie 1 265 tysięcy złotych poprzez bezzasadną wypłatę udziałów członkowskich, na podstawie przerobionego dokumentu oraz udzielenia kredytów pomimo braku właściwego zabezpieczenia na łączną kwotę ponad 7 250 tysięcy złotych.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz ustalonym świadkiem, poręczeń majątkowych kwotach od 25 do 100 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa w okresie od stycznia 2013 roku do listopada 2016 roku w funkcjonowaniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dochodziło do licznych nieprawidłowości. Polegały one m.in. na niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Osoby te działały w celu osiągniecia korzyści majątkowych. Ich zachowanie polegało m.in. na wypłacaniu udziałów członkom Banku w oparciu o antydatowane dokumenty, prowadzeniu dokumentacji dotyczącej członków Banku w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą oraz udzielaniu różnym podmiotom kredytów pomimo braku zdolności kredytowej z naruszeniem wewnętrznych procedur bankowych. Swoim działaniem osoby te wyrządziły PBS w Ciechanowie szkodę w łącznej wysokości co najmniej 12.730 tysięcy złotych.
W toku postępowania zarzuty usłyszało łącznie 6 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, podejmowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za działania podejmowane na szkodę PBS w Ciechanowie.

Źródło: Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: