AWANSOWANY TADEUSZ JASIŃSKI

AWANSOWANY TADEUSZ JASIŃSKI

Tadeusz Jasiński urodził się w 1929 r. w Straszewach (teren obecnej gminy Lubowidz). Już jako nastolatek służył w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie był nauczycielem – najpierw w powiecie kamieńskim, a następnie w żuromińskim. Pracował w mławskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, skąd przeszedł na emeryturę. Jako prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koła w Mławie podejmował aktywne działania na rzecz pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach, w tym podziemia niepodległościowego (dzięki jego staraniom wybudowano kilka obelisków i tablic pamiątkowych w miejscowościach naszego powiatu). Uczestniczył w mławskich obchodach świąt patriotycznych, chętnie spotykał się też z młodzieżą lokalnych szkół. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, odznaką Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaką Za zasługi dla województwa ciechanowskiego, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, medalem Pro Patria i Złotym Krzyżem Zasługi. [na podst.: Krzysztof Jakubowski: Krzyż Zasługi dla mławskiego kombatanta [w:] „Tygodnik Gazeta Mławska” 2019, nr 50]

Do niedawna porucznik w stanie spoczynku, Tadeusz Jasiński – prezes mławskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – został awansowany do stopnia kapitana. Awans w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczyli mu w środę 17 czerwca 2020 r. w sali ślubów mławskiego ratusza Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma i zastępca dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Radzisław Smółkowski.

Z wnioskiem o awans kombatanta wystąpiło mławskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dodatkowo podczas środowej uroczystości w urzędzie miasta, na której była obecna również córka awansowanego, ppłk Krzysztof Futyma wręczył kapitanowi Tadeuszowi Jasińskiemu medal pamiątkowy i gratulacje na piśmie, natomiast ppłk Radzisław Smółkowski – okolicznościowy ryngraf.

„W imieniu swoim oraz mieszkańców Mławy dziękuję Panu za niezłomną, bohaterską postawę, będącą dowodem patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny oraz reprezentujących ją wartości. Jestem wdzięczny za wieloletnią dbałość o kultywowanie tych wartości wśród współczesnych pokoleń, zwłaszcza młodzieży. Dziękuję za uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i spotkania z uczniami lokalnych szkół” – napisał w liście gratulacyjnym złożonym na ręce awansowanego Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Życząc kolejnych lat w zdrowiu oraz dalszej owocnej działalności dla dobra kraju i Mławy, wręczył kombatantowi zestaw upominków związanych z miastem – m.in. pamiątkowy witraż w kształcie ratusza oraz przypinkę z herbem miasta.

Kapitan Tadeusz Jasiński podzielił się z obecnymi w sali ślubów swoimi wspomnieniami z okresu działalności konspiracyjnej podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej, kiedy to pomagał m.in. słynnemu oddziałowi Wacława Grabowskiego Puszczyka, a także z czasu swojej pracy jako nauczyciel chemii i fizyki. – Ja w oddziale Puszczyka co prawda nie byłem, ale opiekowałem się nimi, zapewniałem wyżywienie – wspominał. Jak podkreślał, była to ryzykowna działalność, bo można było przez to stracić wolność, a nawet życie, jednak zarówno on, jak i jego najbliżsi, zdawali sobie sprawę z podejmowanego ryzyka.

Źródło/UMM

Foto/UMM

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: