Baza dla funduszu sołeckiego w górę

Baza dla funduszu sołeckiego w górę

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2021 rok wyniesie 4.859,66 zł na mieszkańca, a więc o 479,32 zł więcej niż rok wcześniej – poinformowało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

Od lat jednak kwoty zwrotów są niższe i resort finansów musi stosować tzw. mechanizm korygujący. Wynika to z przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

W 2020 r. w budżecie państwa zaplanowano na ten cel kwotę 142 mln zł. Na rok 2021 z rezerwy celowej na budżety sołeckie przewidziano 145,5 mln zł.

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Do 2013 średnio ok. 55 proc. gmin w których są sołectwa tworzyło funduszu sołecki. Od 2014 r. liczba gmin, która realizuje fundusz sołecki rośnie. W 2019 r. na realizację zadań w takiej formule zdecydowały się 1953 gminy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: