BĘDĄ NOWE ZNAKI DROGOWE?

BĘDĄ NOWE ZNAKI DROGOWE?

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury proponują zmiany w porządku na drogach. Projekt trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Dodanie znaku (D-34b „zbiorcza tablica informacyjna”) informującego o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Znak umożliwi informowanie o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne w szczególności dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami paliwowymi.

Zmiana znaczenia tabliczki T-32 (umieszczanej pod znakiem D-37 „tunel”). Teraz wskazywać on będzie minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu. Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy tabliczka odnosi się do odstępu między pojazdami po zatrzymaniu, czy też w ruchu.

Dodanie znaku D-44a „śródmiejska strefa płatnego parkowania” oznacza będzie wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Potrzeba wprowadzenia tego znaku pojawiła się wraz z wprowadzeniem takich stref. Projekt wprowadza też zmianę znaczenia i nazwy znaku D-45 „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, rozszerzając jego zastosowanie także na wyjazd z śródmiejskiej strefa płatnego parkowania.

W noweli rozporządzenia pojawia się też rozszerzenie i doprecyzowanie znaczenia znaku D-50 „zatoka”. Dotychczasowe brzmienie przewidywało stosowanie tego znaku jedynie w tunelu. Zmiana rozszerza zakres zastosowania znaku także na drogi poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego znakiem D-50. Nowe brzmienie przepisu pozwoli na informowanie użytkowników dróg o bezpiecznym miejscu zatrzymania albo postoju pojazdu (zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii, co pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu na tych drogach.

W nowych przepisach dochodzi też do rozszerzenia znaczenia tabliczki T-1a, poprzez dodanie w treści przepisu, iż tabliczka ta wskazuje również odległość znaku informacyjnego do obiektu. Takie rozwiązanie pozwoli m.in. na umieszczanie tej tabliczki pod znakiem D-50 „zatoka.* rozszerzenie i doprecyzowanie znaczenia znaku D-50 „zatoka”.

Na polskich drogach pojawią się też nowe znaki. F-14d–f (tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania). Dotychczas analogiczne znaki (F-14a–c) były przewidziane jedynie dla autostrad. Projektowane rozporządzenie wprowadza odpowiednie znaki także dla dróg ekspresowych, co pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z drogi ekspresowej, a tym samym pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Ustaw. Nowe znaki mają pojawić się na drogach 2 miesiące później.

Źródło/Rzeczpospolita.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: