BĘDĄ ORGANIZOWANE IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW MŁAWY

BĘDĄ ORGANIZOWANE IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW MŁAWY

Został rozstrzygnięty konkurs i rozdane granty  na organizację imprez oraz innych przedsięwzięć. 6 lipca br. Burmistrz Miasta Mława rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego. Działania zaproponowane w ofertach dotyczą promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez organizację imprez i projektów, będących elementami profilaktyki zdrowa i uzależnień. Konkurs ogłoszono w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020.

Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym oraz Regulaminem Konkursu oferty mogły być składane przez organizacje pożytku publicznego oraz samorządowe jednostki publiczne.

Na działania o charakterze profilaktycznym przeznaczono z budżetu miasta 155 000 złotych.

Powołana przez burmistrza komisja przeanalizowała 9 ofert, które wpłynęły do urzędu, a Sławomir Kowalewski rozstrzygnął konkurs, przyznając dofinansowania ośmiu projektom odpowiadającym założeniom konkursu (Zarządzeniem nr 117/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.). Jedna oferta nie spełniała wymagań merytorycznych.

W ramach wykonywania zadań własnych Miasta Mława w zakresie realizacji programu profilaktyki dofinansowano:

  1. Miejski Dom Kultury w Mławie

Nazwa zadania: „Narkotyki bez metryki” – program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniu od narkomanii dla dzieci, młodzieży i seniorów.

  1. Miejski Dom Kultury w Mławie

Nazwa zadania: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2020. Impreza o charakterze profilaktycznym. Zapobiegamy alkoholizmowi.

  1. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”.

Nazwa zadania: Organizacja aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Miasta Mława, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży – bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią.

  1. Klub Pływacki „Płetwal” Mława

Nazwa zadania: „Chorzy na sport” – impreza całodniowa dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

  1. Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”

Nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch, m.in. wyprawy survivalowe dla dzieci i młodzieży.

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”

Nazwa zadania: Hejt – Twoja odpowiedzialność. Projekt skierowany jest do młodzieży klas 8 szkół podstawowych. Celem jest przeciwdziałanie oraz ograniczanie zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

  1. Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych jako element profilaktyki zdrowia i profilaktyki uzależnień.

  1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie

Nazwa zadania: Kajakiem po Wkrze, po zdrowie i więzi rodzinne. Organizacja spływu kajakowego dla rodzin, w których występował, bądź nadal występuje problem alkoholowy.

 

 

 

Źródło/UMM

Foto/Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: