Będzie nowa droga Smolarnia-Grzebskiego

Będzie nowa droga Smolarnia-Grzebskiego

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski oraz Skarbnik Miasta Mława Justyna Aptewicz podpisali z wykonawcą umowę na budowę drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie. Zgodnie z sygnowanym dokumentem, inwestycja powinna zostać zrealizowana do 18 grudnia br.

Droga biegnąca od ulicy Grzebskiego do budynku nr 6 przy ul. Smolarnia będzie traktem o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni wyniesie 6 m, natomiast chodnika biegnącego od strony garaży – 2 m. Przewidziano także budowę parkingu dla samochodów osobowych na 13 miejsc (w tym jedno dla niepełnosprawnych) oraz 5 dodatkowych miejsc parkingowych prostopadłych. Wykonane zostaną przepust z rury karbowanej i barierki ochronne. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Prace za kwotę 540 362,74 zł wykona firma GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski z Kak-Mroczek.

Źródło:KN, AM / UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: