BĘDZIE PRZEBUDOWA DROGI W PARCELACH ŁOMSKICH

BĘDZIE PRZEBUDOWA DROGI W PARCELACH ŁOMSKICH

Urząd gminy w Lipowcu Kościelnym uruchomił przyjmowanie ofert na wykonanie przebudowy drogi w Parcelach Łomskich.

Na drodze o nr ewidencyjnym 72 w Parcelach Łomskich mają być wykonywane roboty zimne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy wzmacniającej gruntu, wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy górnej i plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów.

Ukończenie przebudowy planowane jest do 20.11.2020 roku.

Źródło: lipowieckoscielny.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: