Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od lipca?

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od lipca?

W maju mogliśmy usłyszeć w ogólnopolskich mediach, że od lipca kobiety w ciąży będą miały uprawnienia do bezpłatnych leków. Rzeczywistość jest jednak inna. Ciężarne jednak będą jednak musiały na nie poczekać. Dlaczego? Nie ma wykazu leków jakie by miały wchodzić w 100% refundację oraz bark pełnej precyzji co do zapisów o uprawieniu dodatkowym “C” w rozporządzeniu w sprawie recept. Jak widać ciężarne kobiety będą musiały uzbroić się w cierpliwość.

Źródło:money.pl/opracowanie własne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: