BLISKO 2,7 MLN NA OCHRONĘ POWIETRZA

BLISKO 2,7 MLN NA OCHRONĘ POWIETRZA

W dniu wczorajszym została podpisana umowa przez UMM w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W mieście Mława zostaną zlokalizowane i zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła, które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza.🏡🌍
Dodatkowo została podpisana również umowa na dofinansowanie ogródków działkowych na terenie Mławy w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”🌻🌳☀️

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, dofinansowanie otrzymają 32 projekty z subregionu ciechanowskiego i 6 z powiatu przasnyskiego.

 

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

 

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Blisko 2,7 mln zł trafi do gmin subregionu ciechanowskiego i 611 tys. zł do gmin z powiatu przasnyskiego. Zrealizowanych zostanie 38 projektów, z których większość dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. Dzięki wsparciu miasto i gmina Płońsk zrewitalizuje miejskie skwery i pasy zieleni, gmina Lubowidz zakupi drona antysmogowego, w Ciechanowie zrealizowany zostanie drugi etap budowy parku miejskiego, gmina Strzegowo wykona nasadzenia drzew, a w Nowej Krępie w gminie Przasnysz zrewitalizowane zostaną tereny zielone.

 

–  Dbanie o środowisko i stosowanie proekologicznych rozwiązań jest bardzo ważne. Podstawą do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku jest wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. Dlatego tak wiele projektów właśnie tego dotyczy i te zadania gminy uznały za priorytetowe – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31 888 610,00 zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. 25 projektów zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

Źródło i fot.:mazovia.pl/opracowanie redakcyjne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: