Poprawki Senatu. Czy wysokość bonu turystycznego wzrośnie?

Poprawki Senatu. Czy wysokość bonu turystycznego wzrośnie?

Senatorowie zajmowali się ustawą o bonie turystycznym. Zaproponowali do niej kilka poprawek. Jakich?

Senat przyjął ustawę o bonie turystycznym, ale zaproponował do niej swoje poprawki. To oznacza, że projekt wróci do Sejmu, który będzie rozpatrywał zmiany sugerowane przez izbę wyższą.

Przedstawiamy poprawki Senatu:

  1. Bon ma wynosić 1000 zł a nie 500 jak proponował prezydent.
  2. Bon obejmie emrytów i rencistów oraz dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł.
  3. Rozszerzenie podmiotów świadczących usługi turystyczne w ramach bonu m.in. o polskie jednostki żeglugi morskiej i śródlądowej.
  4. Poprawka obniżająca opłatę za obsługę bonów turystycznych z 1 proc. do 0,5 proc.

Senat chce także, by rząd przedstawił Sejmowi sprawozdanie ze skuteczności i efektów wprowadzenia bonu.

Prezydencki projekt

Projekt zakłada, że będzie przysługiwał na każde dziecko, które jest objęte programem 500 plus. Wysokość wsparcia będzie wynosić 500 zł lub 1000 zł (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywał specjalne cyfrowe bony, które posłużyć mogą choćby do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Realizacja bonu będzie mogła nastąpić jedynie w ośrodku turystycznym wpisanym do specjalnego rejestru, który stworzyć ma Polska Organizacja Turystyczna. Bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Z bonu, który ma być świadczeniem jednorazowym, będzie można skorzystać do marca 2022 r.

Teraz trzeba czekać, na to czy Sejm przegłosuje poprawki zaproponowane przez Senat.

Źródło: Business Insider Polska

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: