BUDŻET PAŃSTWA NA 2021 ROK. PENSJA MINIMALNA WZROŚNIE ALE TYLKO O 200 ZŁ

BUDŻET PAŃSTWA NA 2021 ROK. PENSJA MINIMALNA WZROŚNIE ALE TYLKO O 200 ZŁ

Założenia do projektu przyszłorocznego budżetu zakładają wzrost PKB o 4 proc. i inflacji o 1,8 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł – z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 103,84 proc.

Zatwierdzono propozycję przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Wskaźniki makroekonomiczne

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki wpływa światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. Polityka rządu w zakresie tworzenia projektu budżetu państwa na 2021 r. będzie miała na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii, zaś priorytetem stanie się możliwe szybka odbudowa potencjału gospodarczego Polski. Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

  • dynamika realna PKB – 4 proc.;
  • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 proc.;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4 proc.;
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,5 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 433 tys. etatów;
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5 proc.;
  • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.);
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Wyższe wynagrodzenia

Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. To wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r., tj. 2 600 zł.

W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.

Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynieść 18,30 zł. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.

W porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 850 zł – o 48,6 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Biorąc pod uwagę propozycję na 2021 r., różnica ta wyniesie 1050 zł, co będzie oznaczało wzrost o 60 proc.

Wyższe renty i emerytury

Priorytetem rządu jest sytuacja ekonomiczna rencistów i emerytów. Szczególną wagę przywiązuje się do wzrostu minimalnych rent i emerytur. Od 2016 r. do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc., z 882,45 zł do 1200 zł.

Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc. Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.

Oszacowano, że przy zastosowaniu takiego wskaźnika, koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego wyniesie ok. 9,6 mld zł.

Źródło: premier.gov.pl

Foto: marcin049 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: