BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

Decyzją 17 spośród 21 miejskich radnych, burmistrz Sławomir Kowalewski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Podczas dzisiejszej, XVIII sesji Rady Miasta Mława, burmistrz Sławomir Kowalewski, posiłkując się prezentacją multimedialną, zapoznał uczestników obrad ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2019 rok. Mówił m.in. o licznych inwestycjach, jakie w minionym roku zrealizowało miasto, oraz dochodach i wydatkach w poszczególnych działach budżetu. Samo sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną rady miasta oraz skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Opinie przedstawił radnym sekretarz obrad Janusz Wojnarowski.

Następnie w głosowaniu jawnym 17 spośród 21 biorących udział w obradach radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium; 4 radnych było przeciw (PSL), nikt nie wstrzymał się od głosu. W krótkim wystąpieniu po zakończeniu głosowania Sławomir Kowalewski podziękował wszystkim swoim współpracownikom, bez których zaangażowania nie udałoby się zamknąć minionego roku budżetowego z tak dobrym wynikiem, oraz radnym, którzy poparli go w głosowaniu.

Źródło i fot.:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: