BUTELKA WODY DLA BEZDOMNYCH [VIDEO]

BUTELKA WODY DLA BEZDOMNYCH [VIDEO]

Jak co roku, w okresie letnim w Mławie organizowana jest akcja skierowana do osób bezdomnych. Na pomysł podarowania im butelki wody kilka lat temu wpadli wolontariusze z Grupy Zalewski Patrol.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: