CENY PIWA, WINA I PAPIEROSÓW W GÓRĘ!

CENY PIWA, WINA I PAPIEROSÓW W GÓRĘ!

W piątek na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych, mających na celu zbieranie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Rząd po raz kolejny tłumaczy się troską o zdrowie Polaków.

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie stawek akcyzy m.in. na alkohol etylowy, piwo, wino o 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. do 2027 r. oraz podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy w 2022 r., a także podwyżki stawek akcyzy na papierosy i tytoń co roku o 10 proc. w latach 2023-27 – podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

“W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych” – napisano.

Jak podano w wykazie prac, ostatnia zmiana stawek akcyzy na ww. wyroby miała miejsce 1 stycznia 2020 r. i wynosiła 10 proc.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: