CO JEST PRIORYTETEM DLA POLICJI W GMINIE WIECZFNIA KOŚCIELNA?

CO JEST PRIORYTETEM DLA POLICJI W GMINIE WIECZFNIA KOŚCIELNA?

Plan priorytetowy dla gminy Wieczfnia Kościelna.

Działania prowadzone w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku mające na celu wyeliminowanie zachowań patologicznych na terenie miejscowości Grzebsk poprzez m.in. zwiększenie wykrywalności popełnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych, takich jak zakłócenie ładu i porządku publicznego, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, a co z tym jest związane zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców, a w konsekwencji podjętego działania zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Źródło: wieczfniakoscielna.pl 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: