Co wiesz o legitymowaniu przez policjanta?

Co wiesz o legitymowaniu przez policjanta?

Legitymowanie jest jedną z podstawowych i najczęściej wykonywanych czynności policyjnych. Na ogół przebiega bardzo szybko i sprawnie. Warto jednak pamiętać, że choć nie ma obowiązku noszenia przy sobie dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość, to jego okazanie policjantowi znaczenie ułatwi i przyspieszy tę czynność.

Ważne: Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie:

  • dowodu osobistego;
  • dokumentu paszportowego;
  • zagranicznego dokumentu tożsamości;
  • dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • innego dokumentu zawierającego fotografię i oznaczonego numerem lub serią;
  • informacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku osoby lub odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do których Policja ma dostęp;
  • oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów.

Uwaga: W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant, ze względów bezpieczeństwa, może żądać opuszczenia pojazdu przez tę osobę oraz inne osoby znajdujące się w pojeździe.

Warto wiedzieć: W przypadku następującego bezpośrednio po sobie legitymowania z tej samej przyczyny kolejnych osób znajdujących się w pobliżu, policjant umundurowany jednokrotnie wykonuje czynności takie jak podanie swojego stopnia, imienia i nazwiska- w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność. Podaje także podstawę prawną podjęcia tej czynności. Policjant po zakończeniu legitymowania informuje ustnie osoby, wobec których podjęto tę czynność o prawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych czynności.

Ważne: W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi, ustalenie jej tożsamości nie wymaga legi­tymowania.

Dla zainteresowanych: Policjant dokumentuje legitymowanie osoby w notatniku służbowym, notatce służbowej lub notatce urzędowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę legitymowania oraz następujące dane osoby legitymowanej:

  • imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu;
  • numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL – datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
  • rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby legitymowanej lub rodzaj informacji.

 

Źródło/KPP w Żurominie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: