COACHING – POSTAW NA ROZWÓJ!

COACHING – POSTAW NA ROZWÓJ!

Sytuacja na rynku pracy w Polsce, ale też w naszym powiecie,  zmienia się dynamicznie. W wyniku tych zmian prognozujemy sytuację na rynku pracy i oprócz standardowych usług urząd pracy proponuje coś innego i nowego, czyli wsparcie coacha. Metoda ta jest tożsama z oczekiwaniami  klientów, którzy stoją przed koniecznością adaptacji do zmieniających się realiów oraz stałą gotowością do podejmowania nowych wyzwań.

Działania Urzędu nie ograniczają się tylko do wprowadzenia nowej usługi, ale także na rozpromowaniu coachingu w naszym powiecie, tak aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które chciałyby z niej skorzystać. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie chcę podjąć współpracę z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu mławskiego, aby dotrzeć do klientów, którym taka pomoc jest potrzebna i pomogłaby zmienić ich sytuację społeczną oraz zawodową.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, nowe narzędzie jakim jest coaching są promowane, również nowoczesnymi metodami. Dotyczy to również współpracy z gminami oraz OPS-ami naszego powiatu. Pracownicy urzędu planują wprowadzić spotkania informacyjne oraz warsztaty on-line, poprzez formy zdalne. Taką możliwość daje Webinar, jest to nowoczesny format szkoleniowy (e-learningowy) wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie. Jest to bezpieczny i szybki sposób nawiązania kontaktu i daje możliwość dalszej promocji coachingu w tym trudnym okresie, w jakim się znaleźliśmy.

Do tej pory już 96 osób uczestniczyło w spotkaniach z coachem w ramach Programu Specjalnego nr 1/2020, były to 2 godzinne grupowe sesje coachingowe. Mają one przyczynić się do łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizowania i inspirowania uczestników programu specjalnego do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

W tym roku Urząd Pracy pozyskał również środki w ramach Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”, w ramach którego uczestnicy przejdą 6 godzinne warsztaty z coachem. To nowatorskie podejście do tematu motywacji w poszukiwaniu pracy, pozwoli na lepsze dotarcie do uczestników programu i uzmysłowienie im, że z każdej trudnej sytuacji można wyjść z sukcesem.  Pierwsze takie zajęcia zostały już przeprowadzone i  pozytywnie odebrane wśród uczestników.

Równolegle do warsztatów grupowych, odbywają się indywidualne spotkania, na które może się umówić każdy bezrobotny, który chce zmienić coś w swojej sytuacji. W trakcie tych cyklicznych spotkań coach między innymi pyta, słucha, dzieli się własnymi spostrzeżeniami i intuicją. Jego działania pomagają klientowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju.

Coaching to skuteczne narzędzie rozwoju zawodowego, a zarazem interaktywny proces, który pomaga klientom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Wykorzystując różne narzędzia coachingowe, można pobudzić kreatywność klienta, poszerzyć jego świadomość oraz niejednokrotnie odkryć w kliencie uśpione możliwości i talenty. Praca z klientem zakłada koncentrację na osiąganiu nowych celów, rozwiązaniu problemów, pokonywaniu ograniczeń, budowaniu nowych strategii działania, w efekcie czego klienci otrzymują od pracowników PUP w pełni profesjonalne wsparcie. Uczestnicy podczas zajęć zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: co to jest coaching, czemu służy, poznają zasady pracy w coachingu oraz dowiadują się jak pobudzać swoją motywację.

PUP planuję dalszą promocję coachingu wśród mieszkańców powiatu mławskiego oferując im udział w zajęciach indywidualnych i warsztatach grupowych.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Mławie.

 

Opracowanie i foto: PUP Grażyna Han

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: