Czego nie może zabrać komornik nawet, gdy mamy duże długi

Czego nie może zabrać komornik nawet, gdy mamy duże długi

Postępowanie komornicze ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika i może być prowadzone dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez sąd.

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym może zająć praktycznie wszystko, czym włada dłużnik. Mogą to być też przedmioty, które nie są własnością dłużnika, a z których jedynie korzysta. Zakres i ograniczenia egzekucji komorniczej szczegółowo wylicza Kodeks postępowania cywilnego.

Urzędnik sądowy nie może zabrać dłużnikowi całości wynagrodzenia – według przepisów osoba zadłużona ma prawo do zachowania części dochodów, o wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia (dłużnikowi niealimentacyjnemu). produktów oraz sprzętów rehabilitacyjnych i służących do leczenia. Komornik nie może zająć:
Takich wpływów na rachunek bankowy jak:
– alimentów,
– 500+,
– świadczeń rodzinnych,
– dodatków rodzinnych,
– dodatków porodowych,
– dodatków dla sierot,
– świadczeń wychowawczych i integracyjnych,
– zasiłków dla opiekunów,
– świadczeń od pomocy społecznej.

Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste. Zapasów żywności oraz opału, które są niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie na miesiąc. Pościeli, bielizny i ubrań codziennych. Przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np. lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik. Narzędzi i przedmiotów służących do pracy zarobkowej czy produkcji wystarczającej na tydzień (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych: w praktyce wygląda to tak, że komornik nie może zabrać np. maszyny do szycia krawcowej, ale już samochód kierowcy może. Tu bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia komornika. Jeśli dłużnik jest rolnikiem to jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec (wraz z zapasem paszy do kolejnych zbiorów) niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny. Komornik może wejść do mieszkania nawet pod nieobecność dłużnika.

Zobaczcie egzekucje komornicze, z czego może przeprowadzić komornik:

  • konto bankowe
  • wynagrodzenie za pracę
  • nieruchomości
  • ruchomości (samochód, sprzęty, cenne przedmioty)
  • wierzytelności
  • prawa autorskie czy inne prawa majątkowe, które mają wartość finansową i można je sprzedać
  • środki zawarte w akcjach, papierach wartościowych

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: