CZERWONE SERCE NA OSIEDLU MŁODYCH (VIDEO)

CZERWONE SERCE NA OSIEDLU MŁODYCH (VIDEO)

Ta inicjatywa nie tylko wpływa na estetykę otoczenia, ale ma także służyć pomocy potrzebującym i wspierać działania ekologiczne. Czerwone serce stanęło na Osiedlu Młodych w Mławie. Pojemnik został zlokalizowany przy wjeździe na osiedle.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: