CZĘSTE KONTROLE SKLEPU W ŁUGACH POD KĄTEM TRZEŹWOŚCI I ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU

CZĘSTE KONTROLE SKLEPU W ŁUGACH POD KĄTEM TRZEŹWOŚCI I ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU

Dzielnicowy Posterunku Policji w Szreńsku informuje, iż w związku z realizacją Planu Działań Priorytetowych dla poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Szreńsk, dokonywane będą częste kontrole sklepu spożywczego w Ługach pod kątem ujawniania wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, w tym w obrębie sklepu jest wykroczeniem z art. 43 ust. 1 i podlega karze grzywny w wysokości 100 zł. Zakłócanie porządku publicznego również podlega grzywnie.

Źródło: szrensk.com.pl

Foto: Patrice Audet z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: