Czy rodzice muszą podpisywać w szkole oświadczenia w związku z COVID- 19?

Czy rodzice muszą podpisywać w szkole oświadczenia w związku z COVID- 19?

Rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych muszą podpisywać oświadczenia, w których wyrażają zgodę na “ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19”. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada, czy jest to zgodne z prawem i czy trzeba podpisywać takie oświadczenia.

Czy rodzice muszą podpisywać oświadczenia w sprawie COVID-19? MEN odpowiada

Odpowiedź na to pytanie postanowił uzyskać serwis Bankier.pl, który zapytał Ministerstwo Edukacji Narodowej o to, czy takie oświadczenia mają moc prawną, np. w sytuacji gdyby rodzic chciał pozwać szkołę za niedochowanie środków ostrożności.

Anna Ostrowska dodaje, że “Podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem (podpisane przez rodzica oświadczenie jest bezskuteczne). Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu.”

Źródło/kobieta.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: