DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ W GMINIE SZREŃSK

DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ W GMINIE SZREŃSK

Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 702/DC/2020 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie przez „Varia” Fundację Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, archeologicznych badań powierzchniowych z użyciem wykrywaczy metali, które będzie towarzyszyło wykonywanie punktów wkopów w warstwie ziemi ornej do głębokości 30 cm od powierzchni.

Źródło: szrensk.com.pl

Foto: klimkin z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: