DODATNI WYNIK KORONAWIRUSA Z POWIATU MŁAWSKIEGO [VIDEO]

DODATNI WYNIK KORONAWIRUSA Z POWIATU MŁAWSKIEGO [VIDEO]

Na terenie powiatu mławskiego stwierdzono kolejny dodatni wynik COVID-19. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie obecność koronawirusa potwierdzono w badaniu u dwudziestoletniej kobiety.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: