Ruszyło dofinansowanie na demontaż azbestu!

Ruszyło dofinansowanie na demontaż azbestu!

Mieszkańcy Mławy mogą składać do urzędu miasta wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Przypominamy, że udzielana pomoc nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu nowych wyrobów.

Mowa tutaj przede wszystkim o popularnych przed laty pokryciach dachowych z eternitu. Każdy, kto chciałby się pozbyć tego szkodliwego dla zdrowia materiału (dostający się do płuc pył azbestowy powoduje poważne choroby układu oddechowego), może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu miasta. Takiej pomocy będziemy udzielać do momentu wyczerpania się przeznaczonych na ten cel środków budżetowych (50 tys. zł w 2020 roku). Aby móc skorzystać z dofinansowania, wystarczy złożyć w kancelarii urzędu miasta komplet niezbędnych dokumentów, które można pobrać osobiście w kancelarii lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława.

źródło:UMM

fot.Obraz Henryk Niestrój z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: