Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DOPŁATY DO CZYNSZU I MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ INTERNET

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Umożliwimy także zgłoszenie robót budowlanych przez internet.

Dopłaty do wynajmowanych mieszkań

Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią koronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu (będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych). Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą wypłacane przez 6 miesięcy.

– Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r.

Zmiany w budownictwie społecznym

 • Podwyższone zostanie bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.).
 • Wsparcie będzie mogło być uruchomione na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze są wypłacane dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy.
 • Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych.        Do 50 proc. zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych  budynków komunalnych.
 • Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w odnawialne źródła energii, termomodernizację lub poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
 • Wprowadzone zostaną premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.).
 • Wprowadzone zostaną „wakacje czynszowe” dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS.
 • W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.
 • Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start.” Dopłaty do czynszów będą szansą dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. Dopłaty do czynszu będą dostępne również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.
 • Umożliwione zostanie finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości

 • Zwiększona zostanie możliwość działania Krajowego Zasobu Nieruchomości.
 • KZN będzie mógł tworzyć i przystępować do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego.
 • W KZN powstanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego.
 • Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na tworzenie przez KZN Towarzystw Budownictwa Społecznego lub obejmowanie w nich udziałów.
 • Środki Funduszu będą pochodziły ze zbycia nieruchomości KZN, które przeznaczane byłyby na wsparcie inwestycji w ramach TBS (w zamian za objęcie udziałów).
 • Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji TBS lub z udziałem KZN.

Procedury budowlane załatwiane przez internet

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dokonuje cyfryzacji czynności realizowanych w procesie inwestycyjno – budowlanym.

 • Pojawi się możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Umożliwi to obywatelowi załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Wprowadzona zostanie możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów.
 • Inwestor będzie korzystał z rządowej strony internetowej, która będzie udostępniała tworzony w GUNB generator.

– Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez internet.

 • Przez internet będzie możliwe m.in. zgłoszenie robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego). Do zgłoszenia będzie można dołączać kopie wymaganych załączników (zwykle inwestorzy dysponują dokumentami papierowymi, a nie mają dokumentów w postaci elektronicznej).
 • Przez internet możliwe będzie także składanie innych wniosków. Np. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Zaproponowane rozwiązania znacznie usprawnią proces budowlany w Polsce i sprawią, że inwestycje będą realizowane sprawniej i szybciej.

Źródło: premier.gov.pl

Foto: Konrad Krajewski z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: