Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DOTACJE DLA MŁAWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

W 2021 roku kluby sportowe otrzymały łącznie z budżetu miasta dotację w wysokości 193 000 zł. W
poniedziałek 19 lipca burmistrz Sławomir Kowalewski przekazał czeki reprezentantom organizacji.

W dniu 19 lipca br. odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Miasto Mława organizowało konkurs już po raz trzeci, pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku. Do konkursu mogły przystąpić podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu było wsparcie inicjatyw zawartych w programach profilaktycznych klubów sportowych, promujących styl życia wolny od alkoholu, narkotyków, nałogów, przy wykorzystaniu działań profilaktycznych w obszarze promocji zdrowia i aktywności fizycznej oraz rozpoznania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu nastąpiło Zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Kwota dotacji przekazanych klubom sportowym wyniosła 93 000 zł, na realizację 8 zadań. Rozstrzygnięcie drugiego konkursu nastąpiło Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Kwota dotacji przekazanych klubom sportowym wyniosła 100 000 zł na realizację na 6 zadań. Łącznie kluby sportowe otrzymały w roku 2021 dotację w wysokości 193 000 zł. W roku 2020 ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na łączną kwotę 92 500 zł (5 zadań), a w roku 2019 odbył się jeden konkurs na łączną kwotę 156 000 tys. (5 zadań).
Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski podziękował reprezentantom klubów sportowych i wręczył symboliczne czeki oraz banery promocyjne. Burmistrz Miasta Mława podkreślił, że sport nie tylko jest aktywnością fizyczną dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim wychowuje i kształtuje charakter, i takie powinno być zadanie trenerów i klubów sportowych.

W ramach dwóch konkursów ofert, które odbyły się w bieżącym roku, dofinansowanie otrzymali:

Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława – klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości 56 000 zł;
Klub Sportowy POWER Basket – klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości 15 000 zł;
Klub Sportowy Akademia Piłkarska Nazar – klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 4 000 zł;
Klub Pływacki Płetwal Mława – klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości 33 500 zł;
Klub Sportowy Marlin Mława – klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości 18 500 zł;
Klub Sportowy Zawkrze Mława – klub otrzymał łącznie dotację w 2021 r. w wysokości 47 000 zł;
Mławskie Centrum Sportów Walki – klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 13 000 zł;
Akademia Sportów Wodnych Mława – klub otrzymał dotację w 2021 r. w wysokości 6 000 zł.

 

 

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: