DWIE INWESTYCJE ZA PONAD 26 MLN ZŁ. CZY POWIAT MŁAWSKI POZYSKA PIENIĄDZE?

DWIE INWESTYCJE ZA PONAD 26 MLN ZŁ. CZY POWIAT MŁAWSKI POZYSKA PIENIĄDZE?

Powiat Mławski 10 sierpnia złożył wnioski do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie dwu inwestycji  na okres realizacji 2021-2022. Przewidywany koszt ich realizacji wyniesie w sumie ponad 26 mln zł.

Pierwszy z wniosków dotyczy  rozbudowy drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie na odcinku o długości 844,50 mb. Początek przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Napoleońską, która stanowi drogę powiatową Nr 2374W koniec opracowania znajduje się na skrzyżowaniu  z ulicami Instalatorów i Działdowską. Zakres robót budowlanych obejmuje  wykonanie rozbudowy drogi powiatowej   wykonanie chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2 m, parkingów, zatok autobusowych, oznakowania pionowego i poziomego oraz systemu odwodnienia. Na skrzyżowaniu ulicy Nowej z ulicą mechaników i Abp.A Nowowiejskiego zaprojektowano rondo co zwiększy bezpieczeństwo, gdyż jest duża liczba pojazdów przejeżdżających w kierunku dzielnicy przemysłowej i odwrotnie. Rondo będzie o średnicy zewnętrznej 36 m, szerokość wlotu -4,00 m, szerokość wylotu – 4,5 m. Na wlotach zaprojektowano wysepki (azyle) umożliwiające bezpieczne przejście pieszych. Prace mają znacznie poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi. Przewidywany koszt inwestycji to 11 750 000 zł.

Druga inwestycja to rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra. Odcinek o długości prawie 2,5 km (24475, 67 mb). Zakres robót budowlanych obejmujący wykonanie rozbudowy drogi powiatowej  w tym  budowa ronda, wykonanie chodników, rozbudowa mostu, ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych, parkingów, zatoki autobusowej, oznakowania pionowego i poziomego oraz systemu odwodnienia w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nowy most zostanie wybudowany jako dwuprzęsłowy Nawierzchnia na moście będzie asfaltowa, natomiast na zabudowach chodnikowych z żywic syntetycznych.  W celu skutecznego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry oraz do projektowanego zbiornika wodnego, budowę zbiornika odparowującego o wym. ok. 40,00 x 14,50 m oraz odtworzenie stanu rowu przydrożnego o długości ok. 760 mb. Sama zaś droga w wyniku jej rozbudowy uzupełni siatkę dróg powiatowych w regionie, stanowi ciąg komunikacyjny , która z każdej strony łączy się z drogami publicznymi, a poprzez drogę powiatową nr 4631W i drogę powiatową Nr 4634W, które mają swój przebieg również przez powiat żuromiński prowadzą do drogi wojewódzkiej Nr 541 a poprzez drogę powiatową Nr3014W, Nr 2356W i drogę powiatową nr 2355W  prowadzi do drogi krajowej Nr 7 w odcinku, który przebiega przez teren Gminy Strzegowo, co daje możliwość połączenia z nowobudowaną drogą ekspresową S-7 poprze Węzeł Strzegowo- Północ i Strzegowo-Południe. Pozwoli to na rozwój mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miejscowości, zmniejszeniu bezrobocia i poprawy jakości życia. Usprawnione zostanie powiązanie regionu z systemem komunikacji ważnym dla sąsiednich regionów oraz z systemem krajowym, w tym z siecią TEN-T. Koszt przewidywany to 14 430 480, 68 zł.

Obydwie inwestycje planowane są na lata 2021-2022. A łączny przewidywany koszt obu inwestycji to 26 180 480,68 zł. Zaznaczyć należy, że obie inwestycje realizowane będą przy udziale finansowym samorządów Mławy i Radzanowa.

Żródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: