DWIE NOWE STREFY OCHRONNE GNIAZD BIELIKA

DWIE NOWE STREFY OCHRONNE GNIAZD BIELIKA

Nadleśnictwa Garwolin i Sokołów ze strefami ochronnymi dla największego ptaka drapieżnego w naszym kraju.

Najnowsze strefy zostały wyznaczone w nadleśnictwach Garwolin i Sokołów. Stosowne decyzje wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Wizje terenowe przeprowadzone przed wydaniem decyzji o wyznaczeniu stref, potwierdziły występowanie gniazd oraz obecność w nich ptaków.

Oba gniazda zlokalizowane są na wysokości ok 17 metrów nad ziemią. Jedno na sośnie, a drugie na olszy czarnej. W sumie na terenie lasów RDLP w Warszawie wyznaczonych jest 15 stref całorocznej i okresowej ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielików.

Bielik to największy lęgowy ptak drapieżny w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, a waga dorosłych samic, które są nieco większe od samców, sięga 6 kg. Gniazdo bielików to okazała konstrukcja posadowiona najczęściej na wytrzymałym starym drzewie, zbudowana z dość grubych kawałków drewna. Jedno gniazdo wykorzystywane jest przez parę ptaków przez wiele lat, a jego masa może dochodzić do 1000 kg. Pokarm bielików stanowią ryby oraz ptaki wodne, nie gardzi również ssakami i padliną. Ptaki osiągają dorosłość w wieku ok 4-5 lat.

Przypominamy, że bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą, a wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone. Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

W ostatnich latach liczebność bielików w Polsce wzrasta.

Źródło: lasy.gov

Foto: skeeze z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: