Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DYREKTOR SZPITALA W ZWIĄZKU Z COVID OGRANICZA PRAWA PACJENTOM

W czasie pandemii koronawirusa może dochodzić do sytuacji, gdy dyrektor bądź kierownik podmiotu ograniczają stosowanie praw pacjenta. 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (§ 5).

Na tej podstawie – w związku z epidemią – dyrektorzy szpitali podejmują decyzję o ograniczeniu lub całkowitym zakazie odwiedzin.

Przywołując stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie, decyzję o zakresie ograniczeń w realizacji prawa pacjenta (w przedstawionym przypadku prawa do odwiedzin) zawsze podejmuje kierownik placówki medycznej, mając na względzie możliwości organizacyjne, w szczególności dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i środków ochrony ograniczających ryzyko transmisji zakażenia.

Warto podkreślić, że nie ma jednolitych wytycznych, które obowiązywałyby na poziomie krajowym, a podmioty lecznicze stosują różnorodną praktykę. Każda sytuacja jest inna i należy ją rozpatrywać indywidualnie. W wielu szpitalach, w wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z bliską osobą, kierownicy szpitali wydają zgodę na krótkie odwiedziny, po wcześniejszym uzgodnieniu i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie ograniczenia prawa pacjentów SPZOZ w Mławie do kontaktu osobistego z innymi osobami.

Treść zarządzenia w poniższym załączniku.

https://szpitalmlawa.pl/gallery/c628e118d50cd16c9cdcabff29f71e26/53%202021%20odwiedziny.pdf

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: