Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

FINAŁ SPRAWY MELDUNKU MIESZKAŃCÓW POGRANICZA GMIN MŁAWA I LIPOWIEC

Znalazła finał sprawa meldunku mieszkańców pogranicza gmin Mława i Lipowiec Kościelny, których nieruchomości na skutek zmiany podziału terytorialnego z 1988 r. zostały przypisane innej gminie.

Sprawa dotyczy 52 osób mieszkających w 12 domach przy ulicach Podmiejskiej i Batalionów Chłopskich. W 1988 r. w wyniku aktualizacji podziału terytorialnego gmin Lipowiec Kościelny i Mława, właśnie te nieruchomości przeszły pod jurysdykcję gminy Lipowiec Kościelny. Decyzje zapadły na szczeblu krajowym i można domniemać, że wówczas ani Mława, ani Lipowiec Kościelny nie miały na to wpływu. Pomimo zobowiązania, gmina nie podjęła wówczas działań związanych z zameldowaniem osób, które na skutek nowego podziału stały się mieszkańcami jej terytorium.

Pod koniec kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta Mława skierował pismo do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny dotyczące ustalenia numerów porządkowych budynków położonych na działkach w obrębie Łomii. Po podziale administracyjnym zaistniały bowiem nieprawidłowości w numeracji budynków. Natomiast 6 maja 2015 r. burmistrz zwrócił się do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o wszczęcie z urzędu postępowania w celu usunięcia nieprawidłowości w sprawach meldunkowych wobec mieszkańców zamieszkujących obecnie na terenie gminy Lipowiec Kościelny, lecz wciąż zameldowanych w Mławie. Wójt gminy stwierdził jednak, że organem właściwym do wszczęcia postępowania w tej sprawie jest nadawca pisma. Podobne stanowisko przedstawił pięć lat później, gdy w czerwcu 2020 r. odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, uznając, że właściwym organem w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Mława.

O pomoc w rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego Burmistrz Miasta Mława zwrócił się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które sprawę przekierowało do Wojewody Mazowieckiego. Rozstrzygający spór przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego w  piśmie z 5 listopada 2020 r. jednoznacznie wskazał, że organem właściwym do podjęcia działań w celu uporządkowania spraw meldunkowych, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jest Wójt Gminy Lipowiec Kościelny. W rozstrzygnięciu napisał: Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się w sprawach dotyczących nieruchomości według miejsca jej położenia (…). Mając na uwadze przepisy należy wskazać, że bez wątpienia właściwym organem do dokonania czynności przemeldowania osób zamieszkujących obecnie na terenie gminy Lipowiec Kościelny jest Wójt Gminy Lipowiec Kościelny. Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której organ pomimo dokonanego ponad 30 lat temu podziału terytorialnego uchyla się od obowiązku przemeldowania osób, których nieruchomości znajdują się obecnie na terenie jego właściwości działania. Powyższe jest sprzeczne z podstawową funkcją ewidencji ludności, jaką jest zgodność jej stanu ze stanem faktycznym. Tym samym Wójt Gminy Lipowiec Kościelny powinien postępując zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2020 r. o ewidencji ludności, podjąć pilne działania (w drodze czynności materialno-technicznej, nie zaś decyzji) prowadzące do wprowadzenia prawidłowego adresu zameldowania wszystkich osób, które w wyniku zmiany administracyjnej zamieszkują obecnie na terenie gminy Lipowiec Kościelny”.

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: