Fontanny bez wody?

Fontanny bez wody?

Miejskie fontanny w tym roku nie zostaną wypełnione wodą.Będą jak nigdy suche. Takie działania rekomenduje Główny Inspektor Sanitarny. Jak informuje w oficjalnym komunikacie w związku z trwającą epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: