#GaszynChallenge “Wod-Kan” [VIDEO]

#GaszynChallenge “Wod-Kan” [VIDEO]

#GaszynChallenge Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie włączył się do akcji #GaszynChallenge. Kolejni nominowani: MPDM Sp. z o. o. w Mławie, PEC w Mławie Sp. z o. o. i Urząd Miasta Działdowo.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: