GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE

Informacja o dofinansowaniu zadania “Odbiór azbestu z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w 2020 r.” przez WFOSiGW w Warszawie.

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, że w roku 2020 gmina Lipowiec Kościelny uzyskała  pomoc finansową na zadanie: „odbiór azbestu z terenu Gminy Lipowiec Kościelny w 2020 r.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20 015,04 zł.

Źródło: lipowickoscielny.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: