Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

GMINY BĘDĄ ZWOLNIONE Z SEGREGACJI ŚMIECI?

Gminy będą mogły być zwolnione w całości lub w części z pięciopojemnikowej zbiórki odpadów, jeżeli spełnią przynajmniej jeden z czterech warunków – przekazał PAP resort klimatu i środowiska.

Obowiązująca obecnie zasada zbiórki odpadów dotyczy pięciu frakcji, z czego cztery główne to papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, a piąta to odpady zmieszane. Projektowana nowelizacja pozwoli jednak ministrowi ds. klimatu wydawać decyzje ws. odstępstwa dla poszczególnych gmin w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W odpowiedzi na pytania PAP nt. warunków, jakie gminy będą musiał spełnić, aby móc uzyskać zgodę resortu na prowadzenie zbiórki z mniejszą liczbą frakcji, ministerstwo podkreśliło, że ewentualne odstępstwa od selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji będą miały charakter wyjątkowy. Na razie – jak poinformowano – “nie jest znana liczba gmin, które ewentualnie mogłyby być zainteresowane ww. odstępstwem”.

Resort dodał, że zgodnie z projektem, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na odstępstwo w całości lub w części w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden czterech warunków.

Pierwszy zakłada, że łączne zbieranie pewnych rodzajów odpadów nie wpływa na możliwość poddania ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym procesom odzysku, a uzyskiwany materiał wyjściowy z tych procesów ma jakość porównywalną do jakości uzyskiwanej przez selektywne zbieranie. Drugi warunek mówi, że “selektywne zbieranie nie przynosi wyniku najlepszego dla środowiska, jeśli wziąć pod uwagę całkowity wpływ na środowisko gospodarowania odpowiednimi strumieniami odpadów”.

W trzecim warunku, o którym poinformowało ministerstwo wskazano, że selektywne zbieranie nie jest technicznie wykonalne, jeśli wziąć pod uwagę dobre praktyki w zakresie zbierania odpadów.

Czwarta opcja zakłada, że “selektywne zbieranie pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty ekonomiczne, przy uwzględnieniu kosztów negatywnego wpływu zbierania i przetwarzania odpadów zmieszanych na środowisko i zdrowie ludzi, możliwości poprawy efektywności zbierania i przetwarzania odpadów, dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych oraz zastosowania zasady “zanieczyszczający płaci” i rozszerzonej odpowiedzialności producenta”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: