Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Jesteś pracodawcą? możesz skorzystać ze środków PFRON

Jesteś pracodawcą i chcesz skorzystać ze środków PFRON?

W październiku ubiegłego roku Urząd Pracy poszerzył swoją ofertę wsparcia skierowaną do lokalnych pracodawców. Można wnioskować o środki na rehabilitację zawodową w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wsparcie to do tej pory realizowane było w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Ubiegły rok pomimo dość krótkiego czasu oraz ogólnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, został zrealizowany plan finansowy. Środki  finansowe zostały przeznaczone na wsparcie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w jednej z mławskich firm produkcyjnych. Dzięki temu jeszcze w miesiącu grudniu 2020 r. kolejna niepełnosprawna osoba poszukująca pracy otrzymała zatrudnienie na okres 3 lat.
Wśród wielu firm panuje przekonanie o piętrzących się trudnościach związanych z przyjęciem do pracy osoby niepełnosprawne m.in. polegających na  konieczności przebrnięcia przez skomplikowaną przepisami procedurę zatrudniania zarówno po stronie obowiązków pracodawców jak i uprawnień osób niepełnosprawnych. Jednak w dobie zmian na rynku pracy warto zastanowić się nad możliwościami, jakie niesie zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz idące za tym wsparcie z PFRON.
Ponieważ na terenie powiatu mławskiego nie działa od wielu lat żaden zakład pracy chronionej, osoby niepełnosprawne mogą poszukiwać zatrudnienia jedynie na otwartym rynku pracy i być traktowani na równi z pełnosprawnymi kandydatami do pracy. Tak więc praktycznie każdy pracodawca może sięgnąć po możliwości wsparcia zatrudnienia kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.
Środki z PFRON przyznawane są powiatom do dyspozycji na dany rok kalendarzowy.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  • Zwrot kosztów szkolenia pracownika- do 70% kosztów, zatrudnienie na 24 m-ce
  • Prace interwencyjne
  • Staż
Spółdzielnia socjalna jako pracodawca
  • jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, w wysokości określonej w umowie, zawartej ze starostą w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy lub 24 miesięcy
  • środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota najniższego wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla zatrudnionej skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1.
Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą
  • Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:
  • w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
  • w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

Na informacje PUP czeka do 15 marca 2021 r. pod numerami telefonów lub drogą email:

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: