JUŻ 18 WRZEŚNIA KOLEJNA SESJA RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

JUŻ 18 WRZEŚNIA KOLEJNA SESJA RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

W dniu 18 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej 96 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna , informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za pierwsze półrocze 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/118/2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Grzebsku wraz
  z punktem przedszkolnym przy Szkole Filialnej w Grzebsku prowadzonej w ramach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wieczfnia Kościelna w roku szkolnym 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna
  z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wąsosze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Windyki.
 19. Wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.

Źródło i foto: wieczfniakoscielna.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: