KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKIWANI

KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKIWANI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być  powierzone osobom, które:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny  – w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej niezawodowej  musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osobom, chętnym do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oferujemy:

 • wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;
 • świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej ( babcia, dziadek, rodzeństwo);
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
 • dodatek wychowawczy 500 plus,
 • świadczenie ,,Dobry Start” – 300 zł,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa psychologicznego.

 

Źródło/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: