OPODATKUJĄ WSZYSTKO! KOLEJNA OPŁATA

OPODATKUJĄ WSZYSTKO! KOLEJNA OPŁATA

Mimo koronakryzysu rząd nie zwalnia tempa prac legislacyjnych i planuje podatek od betonu. Tym razem do opłaty mają zostać pociągnięte również samorządy. Władze lokalne będą musiały uregulować należność za zabudowane skwery czy rynki. Wszystko przez rządową strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy.

Podatek od betonu zbliża się wielkimi krokami. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu skutków suszy, w którym rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do opłaty za zmniejszoną retencję wody.

Podatek od betonu zapłacą właściciele nieruchomości zlokalizowanych na mniejszych działkach (600 mkw.) i w obszarach zurbanizowanych m.in. w centrach miast.

Szacunki ministerstwa wskazują, że po modyfikacjach do opłaty zostanie pociągnięte 20 razy więcej nieruchomości niż ma to miejsce obecnie. Eksperci przewidują, że władza może nie zdecydować się na wdrożenie nowych przepisów – jeśli proponowane opłaty okażą się zbyt wysokie to bunt społeczny będzie ogromny.

Wiele osób ma wątpliwości co do zasadności podatku od betonu i deszczu. Nowa należność to próba niwelowania dziury w budżecie. Resort szacuje, że roczna kwota pobierana od płatników wyniesie ok. 180 mln zł. Tak naprawdę podatki te będą miały znikomy wpływ na walkę z szuszą i jej skutkami.

Źródło: biznesinfo

Źródło: skeeze z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: