KIEDY ZMIANA CZASU?

KIEDY ZMIANA CZASU?

W powietrzu czuć już jesień. Nieubłagalnie zbliżamy się do okresu zimowego. Tym samym za chwilę będziemy musieli dokonać zmiany czasu z letniego na zimowy. Kiedy? Z 24 na 25 października przesuniemy zegarki z godziny 3 na 2 (tj. ostatni weekend października). Oznacza to także, że dzięki temu będziemy mogli nacieszyć się nieco dłuższym snem.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: