KOLEJNA INWESTYCJA MŁAWSKIEGO STAROSTWA

KOLEJNA INWESTYCJA MŁAWSKIEGO STAROSTWA

Kolejna inwestycja mostowo-drogowa. Tym razem w miejscowości Bielawy. Podpisano już umowę na dokumentację projektową. Ma być ona gotowa go końca roku.

-Ważne aby ta dokumentacja była przygotowana w tym roku, gdyż w przyszłym jak najszybciej będziemy chcieli złożyć wniosek o dofinansowanie  – informuje Jerzy Rakowski Starosta Powiatu Mławskiego.

Inwestycja dotyczy przebudowy mostu na rzece Mławka w miejscowości Bielawy i drogi powiatowej nr 2337 dojazdowej do niego o długości 997 m. Zakres robót zależeć będzie od przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących usytuowania w planie oraz wysokościowych. Szerokość nawierzchni w zależności od przyjętego przekroju drogi: uliczny o szerokości 6,50 m lub 7,00 m, półuliczny o szerokości 6,50 m oraz drogowy o szerokości 6,00 m. Na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane planowane są chodniki w zależności od dostępności terenu jednostronne lub obustronne o szerokości 2,00 m. Poza terenem zabudowanym po obu stronach jezdni pobocza o szerokości 1,00 m. Na całej długości odcinka będzie kanał technologiczny. Będzie też odwodnienie drogi na terenie zabudowanym w postaci sieci kanalizacji deszczowej, natomiast poza nim w postaci rowów odwadniających. Droga powiatowa Nr 2337W posiada skrzyżowania z drogami gminnymi oraz innymi. W założeniach jest więc ich przebudowa. Zakres opracowania każdego skrzyżowania przyjęty zostanie w zależności od zaproponowanych rozwiązań projektowych w planie oraz rzędnych wysokościowych.

Na odcinku objętym opracowaniem występuje komunikacja zbiorowa powstaną więc przystanki autobusowe, w zależności od dostępności terenu mogą być w formie zatok autobusowych. Poza tym zostanie rozebrany istniejący most i pobudowany nowy w technologii betonu sprężonego np. most w m. Staroguby na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej Nr 2356W.

Źródło: powiatmlawski.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: